Γενικοί Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του έργου YouthMythBusters είναι οι εξής:

Προώθηση της συμμετοχής των νέων και όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (ατόμων ΕΕΑΚ) στη δημοκρατική και πολιτική ζωή

Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του ψηφιακού γραμματισμού των ΕΕΑΚ και άλλων ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας και την καταπολέμηση της χειραγώγησης, της προπαγάνδας και των ψευδών ειδήσεων.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου

Οι ειδικοί στόχοι του έργου YouthMythBusters είναι οι εξής:

Εκπαίδευση 25 νεαρών influencers για το πώς να αυξήσουν την συμμετοχή των συνομηλίκων τους στην πολιτική και στα κοινά

Ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού και της κριτικής σκέψης 125 νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (συμπεριλαμβανομένων των νέων ΕΕΑΚ)

Αύξηση της πολιτικής συμμετοχής και της συμμετοχής στα κοινά 125 νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

ομάδες-στόχοι

Οι ομάδες-στόχοι του έργου YothMythBusters είναι οι εξής:

Άμεσες

Έμμεσες