Σύμφωνα με το Eurofound, οι νέοι ηλικίας 15-20 ετών και τα άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ενδιαφέρονται λιγότερο για την πολιτική (μόνο το 28.7%), δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση να ψηφίσουν και επιδεικνύουν λιγότερη κοινωνική συμμετοχή από ό,τι τα άτομα που βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, δημιουργώντας νέες οδούς για πολιτική συμμετοχή και ενασχόληση με τα κοινά.

Στην πραγματικότητα όμως, αν και το 80% των νέων ηλικίας 16-29 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση, μόνο το 40% εξ αυτών έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και μόνο το 2% επιδεικνύουν κριτική σκέψη κατά τη διάρκεια της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Αυτό έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις, καθώς η αύξηση των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η παραπληροφόρηση έχει καταστεί μια μεγάλη απειλή για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και κοινωνίες, υποσκάπτοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τη δημοκρατία γενικότερα.

Επομένως, η χαμηλή πολιτική συμμετοχή και ενασχόληση με τα κοινά, σε συνδυασμό με τις χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες των νέων (κυρίως των ΕΕΑΚ), έχουν εντείνει την ανάγκη λήψης μέτρων που θα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και που θα καταπολεμούν ταυτόχρονα τις ψευδείς ειδήσεις, την προπαγάνδα και τη χειραγώγηση.