Ενθαρρύνοντας τα νεαρά άτομα με δυνατότητες άσκησης επιρροής διαδικτυακά (influencers), ώστε να αναλάβουν τον ρόλο του Ηγέτη και να ενδυναμώσουν τους συνομηλίκους τους που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (κυρίως των ΕΕΑΚ), το έργο YouthMythBusters έχει ως απώτερο στόχο να προωθήσει την πολιτική συμμετοχή και ενασχόληση των τελευταίων με τα κοινά, καθώς και να καταπολεμήσει τις ψευδείς ειδήσεις, τη χειραγώγηση και την προπαγάνδα.